Viroda – Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelési tájékoztató

1.     Bevezető:

 Tájékoztatjuk arról, hogy a DATALOGIC Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság mint Adatkezelő a DataContoPro online szolgáltatásként igénybe vehető Folyamatvezérelt Öntanuló Virtuális Iroda szolgáltatás (a továbbiakban: Rendszer) működtetése során a http://www.datalogic.hu/ honlapra (a továbbiakban: Honlap) látogató, ott regisztráló, továbbá a Rendszer által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő egyéni vállalkozók, és gazdasági társaságok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek (a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében eljáró természetes személyek, mint érintettek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli. Tájékoztatjuk arról, hogy bizonyos adatkezelések tekintetében a Datalogic Kft. adatfeldolgozóként jár el, amely adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség azon adatkezelőt, Ügyfelet terheli, amely a Datalogic Kft-t az adatkezelési cél elérése érdekében adatfeldolgozóként igénybe veszi. A Datalogic Kft. ezen adatfeldolgozóként végzett adatkezelési műveletekről csupán az adatkezelők részére nyújt tájékoztatást annak érdekében, hogy ezekről az adatkezelők az érintetteket megfelelően tájékoztatni tudja.

 Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt tájékoztatást adja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkében foglaltak szerint.

2.     Az adatkezelő és képviselője elérhetőségei:

Az adatkezelő:

Neve: DATALOGIC Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 64. 1. em. 8.

Képviselője:

neve: Oláh Sándor, ügyvezető

elérhetősége: sales@datalogic.hu

3.     Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége    

A GDPR előírásai értelmében az Adatkezelő számára adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem kötelező. Így az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen tartja a kapcsolatot:

Elérhetőség: sales@datalogic.hu  

4.     regisztráció, felhasználói fiók létrehozása

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a DataContoPro rendszer szolgáltatásai kizárólag azok számára elérhetők, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk, üzleti tevékenységük körben, egyéni vállalkozóként saját nevükben, illetőleg az általuk képviselt gazdasági társaságok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek (a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében eljárva regisztrálnak a Rendszerben. A regisztrációt, és az általa igénybe venni kívánt szolgáltatások kiválasztását követően, azok megrendelésével (és az ÁSZF elfogadásával) létrejön az Adatkezelő és az Ügyfél között az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően szerződéses jogviszony. Ezt követően az Ügyfél díjbekérőt kap, amelynek ellenértéke megfizetését követően jogosult a Rendszer szolgáltatásainak használatára.

Az adatkezeléssel érintett személyek köre:

a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körben eljáró egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek nevében, képviseletében eljáró természetes személyek, akik a szolgáltatás igénybevétele céljából regisztrálnak a honlapon.

A kezelt adatok köre:Az adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
  cégadatok, cég címe, kapcsolattartó azonosítója, kapcsolattartó neve, telefonszáma, mobiltelefon száma, fax száma, e-mail címaz Adatkezelő és az Ügyfél közötti szerződés előkészítése, megkötése a DataContoPro szolgáltatásai igénybevételének előkészítéseAz Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása) alapján kezeli, amelyet a regisztráció során, a regisztrálok gombra kattintást megelőzően, az oldalon található jelölőnégyzet kipipálásával ad meg

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

a fentiekben megadott személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül az értékesítési, pénzügyi, és informatikai munkatársak ismerhetik meg.

Adattovábbítás:

Az Adatkezelő az érintetteknek a regisztráció céljából megadott alábbi személyes adatait sem az EU-n belüli harmadik személy, sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet számára nem kerül továbbításra

Adatfeldolgozók:

az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatkezelés helye, módja:

Az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő tulajdonában álló, saját maga üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra.

Az adatok megőrzésének ideje:

az érintett személyes adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, az Ügyfél által a kapcsolattartó adatai változására vonatkozó jelzéséig, de legkésőbb az Ügyfél és az Adatkezelő közötti szerződés megszűnésétől számított 30 napig őrzi.

5.     a szerződés teljesítéséhez kapcsolodó adatkezelések

A DataContoPro által nyújtott szolgáltatás nyújtására, és igénybevételére az Adatkezelő és az Ügyfél között az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételei alapján létrejött szerződés keretében kerül sor. A szerződés megkötéséhez, annak teljesítéséhez, és ennek során a kapcsolattartáshoz szükségszerű az Adatkezelő részéről a jelen fejezetben meghatározott személyes adatok kezelése.

Az adatkezeléssel érintett személyek köre:A kezelt adatok köre:Az adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
az Adatkezelővel szerződő egyéni vállalkozók, akik vállalkozásként a DataContoPro szolgáltatást igénybe vesziknév, telefonszám, e-mail címAz Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés teljesítése, a szolgáltatás nyújtása, a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás, ügyféltámogatás, tanácsadás, kérdések megválaszolása.Az Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél) alapján kezeli.
az Adatkezelővel szerződő egyéni vállalkozók, akik vállalkozásként a DataContoPro szolgáltatást igénybe vesziknév, számlázási cím, adószám, a számla ellenértékeA szolgáltatás ellenértékéről szóló számlák kiállítása, számviteli, bevallási, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése.Az Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges) alapján kezeli. Az Adatkezelő az általa teljesítendő jogi kötelezettségeket az alábbi jogszabályok által meghatározottakban határozza meg: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényaz adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
az Adatkezelővel szerződő gazdasági társaságok, jogi személyek képviselőjeként eljáró természetes személyeknév, telefonszám, e-mail cím, beosztásAz Adatkezelő és Ügyfél között létrejött szerződés teljesítése, a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás.Az Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatkezelőnek az általa megkötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke) alapján kezeli. Az Adatkezelő a jogos érdekhez mint jogalaphoz kötődő érdekmérlegelési tesztet elkészítette, azt erre irányuló kérés esetén az érintettek rendelkezésére bocsátja
a DataContoPro rendszerben hibabejelentéseket rögzítő természetes személyekbejelentő neve, bármely adat, amelyet az érintett a leírás, vagy a megjegyzés mezőben megadaz Adatkezelő és az Ügyfél között létrejött szerződés teljesítése, hibajavítások elvégzése, a rendszer üzemeltetése, tanácsadás nyújtása, esetleges kérések, kérdések megválaszolásaAz Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatkezelőnek az általa megkötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke) alapján kezeli. Az Adatkezelő a jogos érdekhez mint jogalaphoz kötődő érdekmérlegelési tesztet elkészítette, azt erre irányuló kérés esetén az érintettek rendelkezésére bocsátja

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

a fentiekben megadott személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül az értékesítési, pénzügyi, és informatikai munkatársak ismerhetik meg.

Adattovábbítás:

Az Adatkezelő az alábbi adattovábbítási műveleteket végzi:

Az adattovábbítással érintett személyek köre:A továbbított adatok köre:Az adattovábbítás jogalapjaAz adattovábbítás címzettje, és elérhetőségei
az Adatkezelővel szerződő egyéni vállalkozók, akik vállalkozásként a DataContoPro szolgáltatást igénybe vesziknév, számlázási cím, adószám, a számla ellenértékeAz Adatkezelő ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) alapján továbbítja, amely jogi kötelezettség az alábbi jogszabályokon alapszik: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényaz adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényaz adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényNemzeti Adó és Vámhivatal cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. weboldal: https://www.nav.gov.hu/

Adatfeldolgozók:

az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatkezelés helye, módja:

Az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő tulajdonában álló, saját maga üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra.

Az adatok megőrzésének ideje:

az érintett személyes adatait az Adatkezelő az alábbi ideig kezeli:

 • a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a Felek között létrejött szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli a Ptk. 6: 22.§ (1) bekezdése alapján,

 • a számlázással, és bevallásokkal kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő a számla kiállításától, illetőleg a bevallás teljesítésétől számított 8 évig át kezeli a Számviteli. tv. 169 § (2) bekezdés alapján

6.     adatfeldolgozóként végzett adatkezelési műveletek

Tájékoztatjuk az Ügyfeleket arról, hogy a Datalogic Kft. által a DataContoPro rendszer keretében nyújtott szolgáltatáshoz elengedhetetlen, hogy a Datalogic Kft. adatfeldolgozóként kezelje az Ügyfelek által a Rendszerben rögzített bizonylatokon, dokumentumokon szereplő, és egyebekben az Ügyfelek által rögzített adatokat, esetlegesen személyes adatokat is. Ezen adatok tekintetében adatkezelőnek az Ügyfél minősül, a Datalogic Kft. adatfeldolgozóként jár el, és csupán azon adatkezelési műveleteket végzi el, amelyekre az Ügyfél mint Adatkezelő utasítást ad számára. A Datalogic Kft. felhívja az Ügyfelek mint adatkezelők figyelmét arra, hogy ezen adatkezelések tekintetében az esetleges érintettek tájékoztatása az Ügyfél mint adatkezelő kötelezettsége. Ezek mellett a Datalogic Kft. kötelezettséget vállal mindazon kötelezettségek betartására, amelyeket számára mint adatfeldolgozó számára a GDPR meghatároz.

7.     cookie adatkezelések

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a Honlap sütiket (cookie) használ. A sütiknek nevezzük azokat a kis adatfájlokat, amelyeket a weboldalak a felhasználói élmény hatékonyabbá tétele érdekében használnak. Ezeket az adatfájlok a honlap meglátogatásakor kerülnek elhelyezésre a Felhasználó Eszközén, majd a későbbi látogatás során ezek visszaolvasásra kerülnek, azonosítva ezzel a felhasználót. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A vonatkozó jogszabályok értelmében sütik akkor helyezhetők el a felhasználó eszközén a felhasználó hozzájárulása nélkül, ha azok a webhely működéséhez elengedhetetlenek. Minden más célú (nem szükségszerű) cookie kizárólag a felhasználó hozzájárulására esetén helyezhető el.

Tájékoztatjuk arról, hogy a honlapunk kizárólag szükséges cookiet kezel, így annak elhelyezéséhez az Ön hozzájárulása nem szükséges.

7.1.   szükséges cookiek

Az adatkezeléssel érintett személyek köre:

a DataContoPro rendszer használó, a http://www.datalogic.hu/ honlapot meglátogató természetes személyek

A kezelt adatok köre:

IP cím, munkamenet azonosító, böngésző azonosítója, a weboldal felkeresésének helye, időpontja, időtartama, felhasználókhoz kapcsolódóan megadott adatok (név, e-mail cím, telefonszám).

Az adatkezelés célja:

A szükséges sütik elősegítik a weboldal használhatóságát, lehetővé tesznek olyan alapvető funkciókat, mint a honlapon történő navigálás és a biztonságos webhelyek elérése. A honlap ezen cookiek használata nélkül nem működik megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja:

A szükséges cookiek használatához az érintett hozzájárulása nem szükséges, ezen adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) alapján kezeli. Az Adatkezelő a jogos érdekhez mint jogalaphoz kötődő érdekmérlegelési tesztet elkészítette, azt erre irányuló kérés esetén az érintettek rendelkezésére bocsátja.

NévcéljaTípusaLejáratadattovábítás címzettjeszolgáltató
Munkamenet azonosítóMegőrzi a felhasználói munkamenet adatait az egyes oldalkérések soránhttpMunkamenet végenincsdatalogic.hu

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

a cookiek használatával gyűjtött személyes adatokat, és az azokból levonható következtetéseket az Adatkezelő szervezetén belül nem ismeri meg senki.

Adatfeldolgozók:

az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.

Az adatkezelés helye, módja:

Az érintett személyes adatai az Adatkezelőnél tárolásra nem kerülnek, az érintett adatai csupán a munkamenet végéig kerülnek a felhasználó eszközén tárolásra.

8.     Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon esetlegesen olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését

9.     Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő megfigyeli a rendszereit annak érdekében, hogy minden biztonsági incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Az Adatkezelő által alkalmazott információ védelmi intézkedések betartását az általa esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján is megköveteli és azok teljesülését ellenőrzi.

10.  Az Érintett jogai, jogérvényesítés:

Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:

 • tájékoztatást, az adatokhoz való hozzáférést,
 • helyesbítést,
 • törlést,
 • az adatkezelés korlátozását,
 • az adatok hordozhatóságát,
 • visszavonhatja a hozzájárulását,
 • továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

10.1.Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 3. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

10.2.Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározottak szerint, az adatkezelés részleteihez hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

10.3.Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

10.4.Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

10.6.Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett szerződő fél, és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

10.7.Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

10.8.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

10.9.Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10.10.   Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiekkel kapcsolatosan az érintett által benyújtott kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

10.11.   Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Kérjük, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza, problémája merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal a panasz békés rendezése érdekében. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a személyes adataival kapcsolatos jogsértés észlelése esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz is fordulhat.

A Felügyeleti hatósághoz címzett panaszát az alábbi elérhetőségen nyújthatja be:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Honlap:http://www.naih.hu

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

11.  További célú adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató alapján az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk.

Vissza az előzőre!