Viroda – Általános Szerződési Feltételek


Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a DataLogic Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban DataLogic Kft.)

 • A cég rövidített elnevezése: DataLogic Kft.
 • A cég elnevezése: DataLogic Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A cég székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 64. I. em. 8.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-267459
 • Adószám: 10879896-2-41
 • EU adószám: HU10879896
 • Képviselő: Oláh Sándor
 • E-mail: info@datalogic.hu

által üzemeltetett online szolgáltatásként igénybe vehető Folyamatvezérelt Öntanuló Virtuális Iroda Szolgáltatás (a továbbiakban Viroda) használatára vonatkozó feltételeket. A Viroda és a Felhasználó közötti szerződés elektronikus úton történő szerződéskötéssel a Felhasználó általi szabályos regisztrációval – kivéve a visszautasítás esetét – jön létre az első díjbekérőben meghatározott díj Felhasználó általi megfizetésével (jóváírásával), illetve ezt követően kezdi meg a Viroda a szolgáltatásnyújtást. A Felek között létrejövő, magyar nyelvű szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Viroda rögzít, illetve a Felhasználó számára hozzáférhetővé tesz.

A Viroda fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Viroda rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető Viroda ügyviteli rendszer felülete, a Viroda által küldött hírlevél, vagy valamennyi Felhasználónak, a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A Viroda biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Felhasználó számára a http://www.datalogic.hu/index.php/virod-altalanos-szerzodesi-feltetelek/ címen folyamatosan elérhető és a Felhasználó számára előhívható, tárolható.

 1. Regisztráció

A Viroda által működtetett online szolgáltatásként bérelhető DataContoPro ügyviteli rendszer szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik gazdasági tevékenységük körében (nem fogyasztóként) érvényesen regisztrálnak a Viroda weboldalán, valamint jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban Felhasználó). Előbbiek alapján jelen ÁSZF-re nem terjednek ki a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • A 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, aki a szolgáltatást gazdasági tevékenységének körében (nem fogyasztóként) használja vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője,
 • és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A Felhasználó nem veheti igénybe a Viroda-t olyan vállalkozás támogatására, mely illegális tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet a DataLogic Kft. erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni.

Amennyiben a DataLogic Kft. tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Viroda online szolgáltatásának használatából kizárni.

A DataLogic Kft. megfelelő eszközökkel biztosítja, hogy a másik fél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtétele előtt kijavíthassa.

 1. Előfizetési díj

A Viroda egy csoportmunkát támogató online szolgáltatás. Minden különálló gazdasági egység saját adatait nyilvántartó, a többi gazdasági egységtől elszeparáltan működő adatbázison alapuló, Viroda rendszert használ. Az egyes Viroda rendszerekhez más munkatársaknak hozzáférést kizárólag az Adminisztrátori Joggal rendelkező Felhasználó adhat. Ezért a Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás számlázási rendszere a fenti beállítások szerint határozza meg a Felhasználó által fizetendő ellenértéket és állítja ki a számlát, tehát, ha az új Felhasználó aktiválásával a Felhasználó átlépi az ellenérték fizetése alapjául szolgáló keretszámok közül bármelyiket, a Viroda szolgáltatás által rögzített adatot, úgy ezen pillanattól a rendszerben nem lehet semmilyen új rekordot felvenni az újabb szolgáltatási díj megfizetéséig. A DataLogic Kft. vállalja, hogy az általa kiállított számlákat a felhasználó számára megőrzi, azt rendszerében folyamatosan elérhetővé teszi.

Viroda előfizetési díjak fizetési módja

Az előfizetési díjat a Felhasználó időszakonként /havonta/ előre a tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig fizeti meg a DataLogic Kft. számára. A befizetett összeget a DataLogic Kft. tartja nyilván, és Felhasználó számára igény esetén elszámolást biztosít az aktuális egyenlegről. A Felhasználó a befizetést banki átutalással kezdeményezheti a DataLogic Kft. bankszámlájára a szolgáltatás megrendelésekor kapott díjbekérő alapján.

Az online szolgáltatásként igénybe vehető Viroda rendszeres előfizetési díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elkészítését. A rendszeres előfizetési díj az igénybe vett csomag funkcionalitásától, a rögzített rekordok számától és a felhasználók számától függ. A Felhasználó a befizetést a választott előfizetési csomagjában meghatározott devizában végzi DataLogic Kft. számlájára. Aktív Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van a Viroda rendszerbe bejelentkezni. A Viroda rendszerbe egy felhasználóval csak egy valós személy jelentkezhet be. Külön személyeknek külön felhasználó (hozzáférési jog) használata szükséges. A DataLogic Kft. a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt kell érteni többek között a Felhasználónként átlagosan maximum 5 GB dokumentumtár tárhely és 50 MB aktív adatbázis-terület használatát. Ezen mértéket meghaladó tárhely igényű igénybevétel esetén a DataLogic Kft. jogosult további szolgáltatási díjat felszámítani és érvényesíteni.

Az előfizetési díj tartalmazza az általános forgalmi adót és az esetleges egyéb kötelező közterheket. Az előfizetési díj tartalmazza a díjcsomagban meghatározott számú felhasználó és rekordszámú bizonylat kezelését, a napi adatmentést, korlátlan számú belépést a Rendszerbe, garantált ügyfélszolgálati választ a választott SLA-nak megfelelően, a Rendszer 7/24 órás 99%-os mértékű technikai és biztonsági rendelkezésre állását, az esetlegesen szükséges fejlesztéseket.

A Viroda előfizetési díja a regisztrált hozzáférési jogosultság – lehetőség – alapján számolandó, az adott napi tényleges bejelentkezéstől függetlenül. A DataLogic Kft. fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást illetve a szolgáltatáshoz vagy egyes részeihez való hozzáférést részben, vagy teljes egészében egyoldalúan korlátozza (felfüggessze). A Viroda előfizetési díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, (A DataLogic Kft. a felfüggesztés időtartama alatt is biztosítja a felhasználó számára a Viroda rendszerben lévő adatok tárolását, a biztonsági adatmentéseket, illetve a felhasználó által beállított automatizmusok és űrlapok működését. Előfizetési konstrukciók elérhetőek az alábbi oldalon:

Csomagajánlataink

 1. A DataLogic kötelezettségei

A DataLogic Kft. (Szolgáltató) a Felhasználó számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként igénybe vehető Viroda működését.

Amennyiben DataLogic a Felhasználó adatai tekintetében adatvesztés következik be – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – a DataLogic vállalja, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy a DataLogic köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért külön díjazást nem számít fel.

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt a DataLogic– saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, DataLogic köteles erről haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatni Felhasználót.

 3.1. Felelősségkorlátozás

A DataLogic a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A DataLogic nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus vagy rosszindulatú kód okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött e-mailek megnyitása során keletkezett. A DataLogic szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

Kizárt a DataLogic felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Rendszer – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

A DataLogic szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

Jelen szerződés teljesítése során Szolgáltatónak nem kötelezettsége (felelőssége) a Felhasználók hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás. A Rendszer és Viroda Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Felhasználók által a Viroda rendelkezésére bocsátott anyagokat a DataLogic kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a DataLogic előzetes írásbeli hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Rendszer és Viroda Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Rendszer és Viroda Weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel.

A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

3.2. Kártérítési felelősség

A DataLogicnak a szerződés teljesítésével illetve megszegésével okozott kárért való felelősségét a Felek akként korlátozzák, hogy a kártérítés mértéke – függetlenül attól, hogy azt a kártérítési kötelezettség szerződés vagy egyéb jogszabály megszegéséből, vagy gondatlanságból ered, sem az egyes követelések, sem a követelések összességét tekintve nem haladhatja meg a Felhasználó által a DataLogicnak jelen szerződés alapján kifizetett 3 (három) havi díjazás összegét.

3.3. Alvállalkozó bevonásának feltételei

Teljesítés során a DataLogic alvállalkozót vehet igénybe.

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • DataLogic jelen szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni;
 • DataLogic gondoskodik róla, hogy alvállalkozója DataLogic által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.
 1. Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó köteles DataLogic szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat Szolgáltatónak határidőre előre megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.

Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. DataLogic nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. DataLogic jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Felhasználó a szoftver használatával a DataLogic, harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

 1. Technikai feltételek

A Viroda SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként igénybevehető szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás.

5.1. Bejelentkezés feltételei

 • Szélessávú internetkapcsolat;
 • Firefox, Google Chrome internet böngészők aktuális és eggyel korábbi verziói. A gyártói támogatással nem rendelkező böngészők nem támogatottak;
 • A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
 • Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;
 • Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

5.2. Munkavégzés feltételei

 • Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
 • Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, Viroda felé lejárt tartozása nem áll fenn.
 1. Rendelkezésre állás

A DataLogic garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít DataLogic szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. A DataLogic kérésre éves elszámolása során a rendelkezésre állásról független harmadik fél által készített jelentést biztosít.

 1. Adatmentés

A DataLogic vállalja, hogy az esetlegesen előforduló hardver hibák, és környezeti-katasztrófák okozta adatvesztés elkerülésére megfelelő katasztrófa elhárítási tervet készít és az abban foglaltakat betartja. A rendszert kiszolgáló szerverek mindegyike tükrözött, redundánsan tároló merevlemez megoldással és redundáns szünetmentes áramellátással rendelkezik. A web kiszolgáló szerepkörben két egymástól független szerver üzemel, technikailag biztonságosan megoldható automatikus szerep átvétellel, terheléseloszlással. A Viroda-ban tárolt összes adat naponta több alkalommal (kilenc) mentésre kerül (amely a Viroda Adatbázisának egészét tartalmazza, amely alapján az adatok visszaállíthatók), a rendszer adatbázisairól naponta három alkalommal külső adattárolóra is készül mentés, továbbá a rendszerben tárolt állományokat külső adattárolóra folyamatosan szinkronizáljuk.

 1. Munkatársak elérési jogosultságának kezelése

A munkatársak Rendszer elérési jogosultságának kezelését a Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt Adminisztrátor Felhasználóval. Az Adminisztrátor Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, illetve a meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

A Felhasználó feladata saját jelszavainak biztonságos tárolása, a jelszavak tárolásáért és biztonságos jogszerű felhasználásáért a Felhasználó teljes felelősséggel tartozik. Ezért illetve az ebből eredő károkért a DataLogic semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Titoktartás

A DataLogic kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A DataLogic és Felhasználó a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával továbbíthatják vagy hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a továbbításra jogszabály kötelez.

A DataLogic vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A DataLogic a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek szerint kezeli.

A DataLogic köteles a Felhasználó által a Viroda rendszerbe rögzített adatokat a Felhasználó írásbeli kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a DataLogic a Felhasználó által a Viroda ügyviteli rendszerbe rögzített adatokat 90 napig tárolja, majd ezen határidő eltelte után automatikusan törli.

9.1. A szolgáltatás nyilvános helyen történő használata

Amennyiben a Felhasználó a Viroda rendszert nyilvános helyen (pl. internetkávézó stb.) használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében szükség van a Felhasználó közreműködésére is.

Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek a Felhasználó által használt számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani:

 • A böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását
 • Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor
 • Jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra
 • Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa meg azt
 • Ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van a Viroda használata
 • A Viroda rendszert minden esetben a Kilépés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el
 1. Adatfeldolgozói megállapodás

A DataLogic által a Viroda rendszer keretében nyújtott szolgáltatáshoz elengedhetetlen, hogy a DataLogic adatfeldolgozóként kezelje a Felhasználók által kiállított bizonylatokon, teljesítésre vonatkozó dokumentumokon szereplő adatokat, esetlegesen személyes adatokat is. Ezen adatok tekintetében adatkezelőnek a Felhasználó minősül, a DataLogic pedig adatfeldolgozóként jár el, ennek keretében pedig csupán azon adatkezelési műveleteket végzi el, amelyekre a Felhasználó mint adatkezelő utasítást ad számára. A DataLogic felhívja a Felhasználók mint adatkezelők figyelmét arra, hogy ezen adatkezelések tekintetében az érintettek tájékoztatása a Felhasználó mint adatkezelő kötelezettsége.

 1. A DataLogic szavatolja, hogy a Személyes Adatok kezelésére irányuló gyakorlata megfelel a GDPR követelményeinek, továbbá a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja az érintettek megfelelő szintű védelmét és jogaik tiszteletben tartását.
 2. A DataLogic tiszteletben tartja az adatfeldolgozókra vonatkozóan a GDPR 28. cikk (2) és (4) bekezdésében említett feltételeket. A DataLogic  a GDPR 28. cikk (2) bekezdésére tekintettel a Személyes Adatok feldolgozására további adatfeldolgozót csak a Felhasználó mint adatkezelő előzetes írásbeli (általános vagy eseti) felhatalmazása birtokában bízhat meg. Előbbiekre tekintettel a Felhasználó a jelen szerződés elfogadásával kifejezett és általános felhatalmazást ad ahhoz, hogy a DataLogic a Rendszer nyújtásához a jelen ÁSZF-ben rögzített további adatfeldolgozók szolgáltatását is igénybe vegye, amennyiben ez a Szolgáltatás hatékony és eredményes nyújtásához szükséges (al-adatfeldolgozó). A DataLogic azonban köteles a jelen bekezdésben foglalt meghatalmazásra tekintettel tájékoztatni a Felhasználót minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva a lehetőséget a Felhasználónak arra, hogy ezekkel a változásokkal szemben kifogást emeljen. A Felhasználó jogosult a DataLogic által, a későbbiekben megbízni kívánt további adatfeldolgozó ellen kifogást emelni, amennyiben álláspontja szerint az nem nyújt megfelelő garanciákat az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeit, vagy az Érintettek jogainak védelmét illetően.
 3. A DataLogic szavatol azért, hogy az általa igénybe vett további adatfeldolgozó a tevékenységét a GDPR követelményeinek megfelelően végzi. Amennyiben a DataLogic  tevékenységéhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíti, mint amelyek a Felhasználó és a DataLogic közötti jogviszonyban alkalmazandóak, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciát kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR követelményeinek.
 4. A DataLogic biztosítja azt, hogy a Személyes Adatok kezelésére feljogosított személyek (munkatársak) titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.
 5. A DataLogic vállalja, hogy meghozza a GDPR 32. cikkében foglalt – technikai és szervezési – intézkedéseket, garantálja a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot.
 6. A DataLogic segíti az Felhasználót a GDPR 32-36. cikk szerinti kötelezettség teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.
 7. DataLogic  a Személyes Adatokat kizárólag az Felhasználó mint adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli (ideértve személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára történő továbbítását is), kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó jogszabály írja elő, amely esetben erről a jogi előírásról a DataLogic a Felhasználót az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az értesítést az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.
 8. A DataLogic az adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi releváns információt és szükséges tájékoztatást köteles megadni a Felhasználó részére indokolatlan késedelem nélkül, továbbá minden egyéb szükséges módon köteles segíteni a másik Felet a GDPR szerinti adatkezelői kötelezettségei teljesítésében, így nyilatkozza, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre annak érdekében, hogy a Felhasználó az érintetteknek a jogaik gyakorlásához kapcsolódó kérelmeit határidőben meg tudja válaszolni, illetve az adott kérelem alapján szükségessé váló intézkedéseket hatékonyan meg tudja tenni. A DataLogic vállalja, hogy a Felhasználó rendelkezésére bocsát minden olyan papír alapú vagy elektronikus okiratot, dokumentációt vagy bármely egyéb releváns információt, amely lehetővé teszi, hogy az illetékes adatvédelmi hatóság az adatkezelésre vonatkozó bárminemű ellenőrzését, vizsgálatát elvégezze.
 9. A DataLogic köteles haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót, ha úgy véli, annak valamely utasítása sérti a GDPR vagy egyéb jogszabály rendelkezéseit.
 10. Ha az Érintett gyakorolja a GDPR 12-22. cikkeiben foglalt jogait, és a kérelem olyan Személyes Adato(ka)t érint, amelye(ke)t a jelen szerződés alapján a DataLogic kezel és a kérelem teljesítése a Rendszer felületén keresztül nem teljesíthető, a Felhasználó a lehető legrövidebb időn belül köteles az igény beérkezéséről és tartalmáról értesíteni a DataLogicot, és a megfelelő intézkedések megtételére vagy információk kiadására, szükség esetén pedig a kérelem elbírálásában, illetve az Érintett megfelelő tájékoztatásában való közreműködésre felszólítani. Amennyiben az Érintett kérelme folytán a Személyes Adat helyesbítése, törlése vagy korlátozása válik szükségessé, DataLogic köteles a Felhasználó felhívására a szükséges intézkedéseket indokolatlan késedelem nélkül megtenni, és a megtett intézkedésekről a Felhasználót haladéktalanul értesíteni. Ha az Érintett kérelmét közvetlenül a DataLogichoz nyújtja be, a DataLogic köteles a lehető legrövidebb időn belül – a kérelem kézhezvétele pontos idejének megjelölése mellett – a Felhasználót értesíteni, részére a kérelmet megküldeni és az elintézéshez szükséges minden támogatást megadni, valamint az Érintettet értesíteni arról, hogy kérelmét továbbította a Felhasználó felé, és felszólítani, hogy a jövőben esetleges kérelmével közvetlenül a Felhasználóhoz forduljon.
 11. Felek kötelesek a jelen szerződés alapján kezelt vagy feldolgozott Személyes Adatokat érintő valamennyi hatósági és bírósági eljárásban – ha szükséges, akár a perbe való beavatkozás útján is – együttműködni.
 12. Jelen szerződés megszűnése esetén – a Felhasználó döntésének megfelelően – a DataLogic köteles valamennyi Személyes Adatot, valamint azok esetleges másolatait vagy esetleges másodpéldányait (ideértve a kizárólag elektronikusan tárolt személyes adatokat is) véglegesen és visszaállíthatatlanul törölni vagy a Felhasználó részére visszajuttatni. A DataLogic köteles továbbá felszólítani – amennyiben történt ilyen megbízás – az általa megbízott további adatfeldolgozókat a jelen pont szerinti intézkedések megtételére.
 13. Felhasználó kérésére és a Felhasználó költségén a DataLogic beleegyezik abba, hogy ésszerű keret között együttműködik a Felhasználóval annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a Virod@ megfelel az alkalmazandó adatvédelmi törvény(ek)nek.
 14. A DataLogic, tekintettel arra, hogy a DataLogic a szerződés szerinti tevékenységét a Felek közötti szerződés tárgyát képező feladatok keretében és céljából látja el, a szerződésben (vagy annak mellékletében) meghatározott díjazáson kívül további díjazásra vagy költségtérítésre nem jogosult csak azért, mert a GDPR alapján adatfeldolgozóvá vált.
 15. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelése okozott. A DataLogic csak abban az esetben tartozik felelősséggel az általa végzett adatkezeléssel okozott kárért, ha nem tartotta be a GDPR által kifejezetten az adatfeldolgozókra meghatározott kötelezettségeket vagy a jelen mellékletben foglaltakat, illetve figyelmen kívül hagyta Felhasználó utasításait vagy azokkal ellentétesen járt el.

10.1 Al-adatfeldolgozók megnevezése

Szerver elhelyezés szolgáltatás:

 • Név: Dataplex Adatpark
 • Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.
 • Telefon: +36 30 515 5255
 • e-mail: info@itgen.hu
 • www.itgen.hu
 • Tárolt adatok: Demo rendszerek adatai, Fejlesztési környezetek, rendszernaplók
 • Szolgáltatások: Rack szekrény, légkondicionálás, tápellátás, redundáns internet kapcsolat

Könyvelés:

 • Név: Adeona Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.
 • Cím: 1125 Budapest, Dániel utca 5/B
 • E-mail: info@adeona.hu
 • Weboldal: www.adeona.hu
 • Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
 • Műveletek: könyvelés, törvényben előírt jelentések és bevallások elkészítése.

Online adatszolgáltatás (számlázó):

 • Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
 • Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.
 • Telefon: +36-1-427-3200
 • E-mail: N/A
 • Weboldal: https://www.nav.gov.hu/
 • Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
 • Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat elemzés, hatósági ellenőrzés.

10.2. Adattovábbítás

A DataLogic jogosult és köteles minden olyan, a rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi a DataLogicot. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatfeldolgozó nem tehető felelőssé.

Az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából a DataLogic adattovábbítási nyilvántartást vezet.

10.3. Nyilatkozatok

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére jogosult személy vagyok.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok a DataLogic rendelkezésére. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok a DataLogic rendelkezésére.

Nyilatkozom, hogy ügyfeleim adatait kizárólag a Viroda erre a célra létrehozott felületein keresztül rögzítem, adom meg. Azokat nem küldöm el e-mailben sem központi (info@datalogic.hu) sem DataLogic munkatárs közvetlen e-mailcímére.

 1. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

 1. Szerződés megszűnésének esetei

A Felhasználó jelen szerződést a kifizetett számlázási periódus utolsó napjára felmondhatja külön indoklás nélkül.

DataLogic Kft. azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete;
 • ha a Felhasználó a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
 • ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a DataLogic Kft. – illetve az egyes Felhasználók – jogos érdekeit, különösen a DataLogic Kft. jó hírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a DataLogic Kft. részéről nem várható el;
 • ha utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
 • ha Felhasználó a DataLogic Kft-t egyéb módon megtéveszti.

A szerződés erre jogosult fél általi felmondása vagy azonnali hatályú felmondása kizárólag írásban – a másik félnek a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben – történhet. A Viroda rendszerben rögzített adatok tulajdonosa a Felhasználó, így a szerződés bármely fél általi felmondása esetén a bevitt adatokat a Viroda díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja XML formátumban, amint a Felhasználó valamennyi tartozását rendezi a DataLogic Kft. felé.

A Felhasználó ezután jogosult más üzemeltető támogatását igénybe venni, azonban a szoftver forráskódjához nem férhet hozzá. A felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljes körűen elszámolnak.

 1. Vitás kérdések rendezése

Felhasználó esetleges panaszaival DataLogic Kft-t az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel: info@datalogic.hu. A Felhasználó elfogadja, hogy a DataLogic Kft. ügyfélszolgálata kizárólag az aktív Rendszerrel rendelkező aktív Felhasználóknak áll a rendelkezésére; tehát azoknak, akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a Rendszerük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után. Egyéb személyek kiszolgálását a DataLogic Kft. ügyfélszolgálata megtagadhatja.

Elektronikus hiba vagy igény bejelentésére a helpdesk felületen keresztül bármikor lehetősége van Felhasználónak.

A Szolgáltatónak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek